دانلود داستان دفترچه ده برگی 

دانلود داستان دفترچه ده برگی

به نام خدا
دفترچه ده برگی
نویسنده:مینا تحصیلداری
هدف:نمایش دادن دفاع مقدس به روایت دیگر.
*داستان بر اساس واقعیت نیست*