دلنوشته سکوت بی پایان

دلنوشته سکوت بی پایان

نام دلنوشته:سکوت بی پایان
نام نویسنده:یاسمن علیپور 
خلاصه:گاهی سکوت بهترین زبان برای بیان حرفاهایی هست که در سر نهانی و مگو وجود دارد
بهتر از هر کلام و منطق و فلسفه بافی های بشریسیت
پس سکوت کن تا وجدانت شرمنده نفس و زبانت نشود.