نوولفا شهری پر از رمان نوولفا _ www.novelfa.ir

رمان

دانلود رمان

رمان

توضیحات

سایت انجمن نوولفا

در صورت درخواست هرگونه رمان و یا پخش رمان با ما در تماس باشید تل = 09190915317 تلگرام = mpero@

رمان عاشقانه منی دیگر برای دانلود

رمان عاشقانه منی دیگر برای دانلود

صدای موزیک و جیغِ از سرِ هیجان دختر و پسرها توی سرم می پیچید. حالت تهوع ناشی از استرس معده ام را زیر و رو می کرد. دوساعتی بود که پلک هایم باز شده و پشت در بسته اطاق تاریک گیر کرده بود. چند باری کلید برق را امتحان کردم، بی فایده بود. نا امید به سقف مدور بالای سرم نگاهی کردم. سیم سفید چرک بسته ی آویزان شده، لامپی به سر نداشت. تاریکی اتاق با صداهای نامفهوم بیرون طپش قلبم را بالا می برد. به دنبال گوشه ای خلوت دوباره چشم گرداندم و گوشه ترین سه ضلعی دنیایم را پیدا کردم. تا جا داشت در پناه دیوار های سردش پناه گرفتم و زانوهای لرزانم را ننو وار بغل کردم. چشمهایم باید بسته می ماند. تاریکی اتاق به وحشتم می انداخت.
بی شک اینجا آخر دنیایم بود. حضور غریبانه ام در اتاق تاریک و نمور بی شک کار پدر بود. بی شک. سیب گلویم با صدا بالا و پایین شد. چشمهایم را روی هم فشار دادم. ذهن درمانده ام تصویر مادرم را با مهارت نقاشی کرد. وقتی که داشت توی آغوشم جان می داد و هیچ کاری از دستم بر نمی آمد و بابا؛ بابا فقط نگاه می کرد، با پوزخند آشنای گوشه ی لبش. فکر می کرد دارد ادا در میارورد. باز هم خمار بود، باز هم پولی برای موادش نداشت. باز هم، مثل همیشه بود. چند روز پیش مادر نحصیفم را کتک زده بود. گفته بود پول داری و مخفی می کنی. به قلب ترک خورده مادرم توجه نکرده بود و کتکش زده بود. می دانست که حال و روزش خوب نبود. از همان روز بود که مامان مریض شد و کنج کبره بسته خانه مان افتاد. تحمل مردی که از سالها پیش سایه اش سنگین بود، کمر شکن بود. کاش بابا نبود. مامان کار می کرد و مقداری از پولش را دزدکی به من می داد. که کتاب کنکور بخرم. آرزوی دانشگاه رفتنم شب و روزم را پر کرده بود. وقتی سرم توی کتاب بود، با مهربانی صدایم می کرد “نبینم خانم وکیلم خودش رو خسته کنه”. آخ مامان کجایی ببینی که چه بر سر دخترت آمده.
اشکهایی که بی محابا سرازیر می شدند را کنار زدم. وقتی که گریه می کردم اشکهام رو پاک می کرد و می گفت” حیف این چشمای سبز تیله ای نیست که بارونیش می کنی”. شانه هایش خم شده بود. از غصه های که تنهای به دوش می کشید. با همان شانه های افتاده برایم پدر شده بود. یک سال بود که به یادش اشک می ریختم. روز تشییع جنازه ات چقدر غریب بودی مامان، چقدر تنها بودی. بی کسیمان بالای قبر به خاک نشسته ات توی ذوق می زد. گفته بودی از وقتی بابات معتاد شد، از وقتی مردانگیش همراه اعتیادش دود شد، دیگر کسی سراغمان را نگرفت.

دانلود در ادامه مطلب